સચિવાલયમા કોરોનાની એન્ટ્રી, CS જ્યા બેસે છે તે જ બ્લોકમા સેક્રેટરી પોઝિટિવ.

ગુજરાત ટેક્નોલોજી બિઝનેસ ભારત સમાચાર

સચિવાલયમા કોરોનાની એન્ટ્રી, CS જ્યા બેસે છે તે જ બ્લોકમા સેક્રેટરી પોઝિટિવ.

TejGujarati