અમદાવાદના રામોલ વિસ્તારની ઘટના. અદાણી સકઁલ નજીકના ગતરાળ માગઁ પર આવેલ સેન્ટ ઝેવિયસઁ સ્કુલ સકુંલમા આવેલ પાણીની ટાંકીમા બે વષઁની બાળકી અંકિતા ડામોર ગરકાવ થતા તેનુ મોત.

ગુજરાત ટેક્નોલોજી બિઝનેસ ભારત સમાચાર

અમદાવાદના રામોલ વિસ્તારની ઘટના. અદાણી સકઁલ નજીકના ગતરાળ માગઁ પર આવેલ સેન્ટ ઝેવિયસઁ સ્કુલ સકુંલમા આવેલ પાણીની ટાંકીમા બે વષઁની બાળકી અંકિતા ડામોર ગરકાવ થતા તેનુ મોત.

TejGujarati