અમદાવાદમાં 21 નવેમ્બર પહેલા વેકશનમાં કોઈ સ્કૂલે વર્ગો શરૂ કર્યા તો DEO કરશે કાર્યવાહી

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ભારત લાઇફ સ્ટાઇલ વિશેષ સમાચાર

અમદાવાદમાં 21 નવેમ્બર પહેલા વેકશનમાં કોઈ સ્કૂલે વર્ગો શરૂ કર્યા તો DEO કરશે કાર્યવાહી

TejGujarati