કેદીઓની દિવાળી..! રાજકોટના 60 વર્ષથી વધુ વયના કેદીઓને દિવાળીની ભેટ,

કલા સાહિત્ય ગુજરાત ટેક્નોલોજી બિઝનેસ ભારત સમાચાર

કેદીઓની દિવાળી..!

રાજકોટના 60 વર્ષથી વધુ વયના કેદીઓને દિવાળીની ભેટ,
48 કેદીઓને 14 દિવસની સ્પેશિયલ પેરોલ રજા મુક્ત

TejGujarati