અમદાવાદમાં બી.જે. મેડિકલ કોલેજના વિદ્યાર્થીઓ સામાન લઈને હોસ્ટેલની બહાર નીકળી ગયા, સુવિધા નહીં મળે ત્યાં સુધી કેમ્પસમાં રહેશે

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ભારત રાજનીતિ લાઇફ સ્ટાઇલ વિશેષ સમાચાર હેલ્થ

અમદાવાદમાં બી.જે. મેડિકલ કોલેજના વિદ્યાર્થીઓ સામાન લઈને હોસ્ટેલની બહાર નીકળી ગયા, સુવિધા નહીં મળે ત્યાં સુધી કેમ્પસમાં રહેશે

TejGujarati