ઈસનપુર પેટા ઇલેક્શનમાં ટેબલ ઉપર ભાઈપુરા વૉર્ડનાં કાર્યકર હાજર રહીને લોકોનો ઉત્સાહ વધાર્યો.

કલા સાહિત્ય ગુજરાત ધાર્મિક બિઝનેસ ભારત સમાચાર

ઈસનપુર પેટા ઇલેક્શનમાં ટેબલ ઉપર ભાઈપુરા વૉર્ડનાં કાર્યકર હાજર રહ્યા તેમજ મહાદેવ પાર્ક, ક્રિષ્ણા બંગલો. પરમેશ્વર એપાર્ટમેન્ટ. અમરધમ એપાર્ટમેન્ટ. શકિતનગર સોસાયટી વલ્લભ એપાર્ટમેન્ટમાં વોટર્સ બહાર નીકળી વોટ કરે તેની જાગૃતિ કરાવી ??????

TejGujarati