2 ઓક્ટોમ્બર ગાંધી જયંતિ નિમમિતે અમદાવાદ સાબરમતી આશ્રમ પાસે આવેલ ખાદી ભંડાર ખાતેથી માનનીય શિક્ષણમંત્રીશ્રી જીતુભાઈ વાઘાણી દ્વારા ખાદીની ખરીદી કરવામાં આવી હતી.

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ભારત રાજનીતિ લાઇફ સ્ટાઇલ વિશેષ સમાચાર

અમદાવાદ

2 ઓક્ટોમ્બર ગાંધી જયંતિ નિમમિતે અમદાવાદ સાબરમતી આશ્રમ પાસે આવેલ ખાદી ભંડાર ખાતેથી માનનીય શિક્ષણમંત્રીશ્રી જીતુભાઈ વાઘાણી દ્વારા ખાદીની ખરીદી કરવામાં આવી હતી.

https://youtube.com/shorts/CObdag-TvSw?feature=share

TejGujarati