અમદાવાદના ગરબા રસીકો માટે મોટા સમાચાર

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ભારત લાઇફ સ્ટાઇલ વિશેષ સમાચાર હેલ્થ

અમદાવાદના ગરબા રસીકો માટે મોટા સમાચાર
રાજપથ અને કર્ણાવતીમાં નહીં થાય નવરાત્રિ
સરકાર છૂટ આપે તો પણ નહીં યોજે નવરાત્રિ
મહામારીને લઈને આયોજકો દ્વારા નિર્ણય
આ વખતે પણ કલબોમાં નહિ યોજાય નવરાત્રી
માત્ર 400 લોકોની પરવાનગીની ગાઈડલાઈન નડી
મોટા ભાગના ક્લબોમાં નહીં યોજાય નવરાત્રિ

TejGujarati