પાલીતાણા શેત્રુંજય ડેમ પર અજાણ્યી મહીલા દ્વારા આત્મહત્યા નો પ્રાયાસ કરાયો મહીલાએ ડેમ મા છલાંગ લગાવી

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ભારત લાઇફ સ્ટાઇલ વિશેષ સમાચાર હેલ્થ

બીગ બ્રેકીંગ ન્યુઝ ભાવનગર

પાલીતાણા શેત્રુંજય ડેમ પર અજાણ્યી મહીલા દ્વારા આત્મહત્યા નો પ્રાયાસ કરાયો મહીલાએ ડેમ મા છલાંગ લગાવી આત્માહત્યાનો પ્રયાસ કરતા ડેમ પર ફરજ બજાવતા પોલીસ દ્રવારા મહીલા ને બહાર કાઢતા મહીલા નો આબાદ બચાવ

TejGujarati