ઘીકાંટા પાંચ ભાઈની પોળમાં 2 માળનું મકાન ધરાસાયી કોઈ જાનહાની નહીં.

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ભારત લાઇફ સ્ટાઇલ વિશેષ સમાચાર

ઘીકાંટા પાંચ ભાઈની પોળમાં 2 માળનું મકાન ધરાસાયી કોઈ જાનહાની નહીં.

TejGujarati