મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી 4:30 વાગે જાહેર થાય તેવી શક્યતા.

ગુજરાત ટેક્નોલોજી બિઝનેસ ભારત સમાચાર

મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી 4:30 વાગે જાહેર થાય તેવી શક્યતા આજે ચૂંટણી પંચની ચાર વાગ્યે મિટીંગ છે.

TejGujarati