અમદાવાદ ના ખોખરા ની રુક્ષ્મણીબેન હોસ્પિટલ મા જુના કમઁચારી ઓનો હોબાળો

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ભારત લાઇફ સ્ટાઇલ વિશેષ સમાચાર હેલ્થ

અમદાવાદ ના ખોખરા ની રુક્ષ્મણીબેન હોસ્પિટલ મા જુના કમઁચારી ઓનો હોબાળો


અમદાવાદ ના ખોખરા ની રુક્ષ્મણીબેન હોસ્પિટલ મા જુના કમઁચારી ઓનો હોબાળો

મહેસાણા ની DB એન્ટરપાઈસઁ કંપની આ સરકારી હોસ્પિટલ કાયઁરત બનતા વગઁ -૪ ના ૨૫ કમઁચારી ઓ પૈકી ગણતરી ના કમઁચારી ઓને રાખી બીજા બહાર થી નવા કમઁચારી ઓને લવાતા જુના કમઁચારી ઓ એ તેમને હોસ્પિટલ સકુંલ મા આવતા અટકાવ્યા

જ્યારે આ નવી કંપની ના સંચાલકો એ હોસ્પિટલ સત્તાવાળા ઓને સત્તાવાર પત્ર પાઠવી તેમની જવાબદારી સાથે કામ શરુ કરવામાં આ જુના કમઁચારી ઓ અડચણરુપ બનતા હોવા થી તેઓ એ પોલિસ ની મદદ લીધી

સરકારી હોસ્પિટલ એવી રુક્ષમણી બેન ના ૨૫ જેટલા કમઁચારી ઓ એ તેમને બેકાર કરી દેવાતા તેઓ સકુંલ મા ધરણા પઁદશઁન સાથે સુત્રોચ્ચાર કયાઁ

TejGujarati
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •