આજરોજ ડેઝિગ્નેટેડ કોવીડ હેલ્થ સેન્ટર,કોલેજ સંલગ્ન આયુર્વેદ હોસ્પિટલ,કોલવડામાં “કોરોના વોરિયર્સ”તરીકે મેડીકલ સુપરિટેન્ડેન્ટ ડો. નિયતીબેન લાખાણી,ડો.ઉમેશ વૈષ્ણવ તથા વૈદ્ય હર્શિતભાઈ શાહે નવાજ્યા.

કલા સાહિત્ય ગુજરાત બિઝનેસ ભારત સમાચાર

આજરોજ ડેઝિગ્નેટેડ કોવીડ હેલ્થ સેન્ટર,કોલેજ સંલગ્ન આયુર્વેદ હોસ્પિટલ,કોલવડામાં કામગીરી કરનાર કર્મચારી, અધિકારીઓનું તથા નોડલ ઓફિસર તરીકે ફરજ બજાવનાર વૈદ્ય.સ્વીટીબેન, વૈદ્ય રાકેશ ભટ્ટ અને વૈદ્ય ચંદ્રેશ પટેલને “કોરોના વોરિયર્સ”તરીકે મેડીકલ સુપરિટેન્ડેન્ટ ડો. નિયતીબેન લાખાણી,ડો.ઉમેશ વૈષ્ણવ તથા વૈદ્ય હર્શિતભાઈ શાહે નવાજ્યા હતા.

TejGujarati
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •