સોમવારથી શાળા-કૉલેજોમાં નવા સત્રનો પ્રારંભ

ગુજરાત ટેક્નોલોજી બિઝનેસ ભારત સમાચાર

સોમવારથી શાળા-કૉલેજોમાં નવા સત્રનો પ્રારંભ

યુનિવર્સિટીમાં હાલ ઓનલાઈન શિક્ષણ-પરીક્ષા લેવાશે

યુનિવર્સિટીમાં UG સેમ-3 અને 5ના વર્ગો ચાલુ થશે

PGના સેમ-3 જ્યારે 4 વર્ષના UGમાં સેમ-7 ચાલુ થશે

કૉલેજોમાં 1 નવેમ્બરથી 13 દિવસનું દિવાળી વેકેશન

TejGujarati