ભાવનગર શહેરમાં વાવાઝોડાના કારણે પડી ગયેલા અને અડચણરૂપ વૃક્ષોને જાતે કાપીને વાહન ન મળતા પોતાની વેગેનાર ગાડીમાં ચિત્રા સ્મશાન સુધી પહોંચાડતા અજયસિંહ જાડેજા અને હનુમંતસિંહ ચુડાસમા

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ભારત લાઇફ સ્ટાઇલ વિશેષ સમાચાર હેલ્થ

ભાવનગર શહેરમાં વાવાઝોડાના કારણે પડી ગયેલા અને અડચણરૂપ વૃક્ષોને જાતે કાપીને વાહન ન મળતા પોતાની વેગેનાર ગાડીમાં ચિત્રા સ્મશાન સુધી પહોંચાડતા અજયસિંહ જાડેજા અને હનુમંતસિંહ ચુડાસમા

TejGujarati