અમદાવાદના બોપલ ઘુમા રોડ પર આવેલ રીતીકા એપાર્ટમેન્ટની દિવાલ પડી ગઈ.
કોઇ જાનહાની થયેલ નથી.

કલા સાહિત્ય ગુજરાત ટેક્નોલોજી બિઝનેસ ભારત સમાચાર

અમદાવાદના બોપલ ઘુમા રોડ પર આવેલ રીતીકા એપાર્ટમેન્ટની દિવાલ પડી ગઈ.
કોઇ જાનહાની થયેલ નથી.

TejGujarati