આખા વિશ્વનો નકશો છે,
હાથથી ગોળ ફરી શકે છે.
જગતના કોઈપણ દેશને સ્પર્શ કરો,તે દેશની કોરોના સ્થિતિની જાણ મળશે

ગુજરાત ટેક્નોલોજી ભારત મનોરંજન સમાચાર

વિશ્વનો નકશો છે,
હાથથી ગોળ ફરી શકે છે.
જગતના કોઈપણ દેશને સ્પર્શ કરો,તે દેશની કોરોના સ્થિતિની જાણ મળશે


covidvisualizer.com

Really Great. સરસ છે

TejGujarati
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •