? “કોરોના ન્યૂઝ અપડેટ ?

ગુજરાત ટેક્નોલોજી બિઝનેસ ભારત સમાચાર

(તા.:- ૪/૫/૨૦૨૧) *ગુજરાત રાજ્યમાં આજે નોંધાયેલ કેસોની વિગત...આજે પણ ડીસ્ચાર્જ થયેલ દર્દીમાં વધારો થતાં રાહત...સાવચેતી રાખીશું તો અવશ્ય કોરોના હારશે..*

નવા કેસ:- ૧૩,૦૫૦
ડીસ્ચાર્જ:- ૧૨,૧૨૧
મૃત્યુ:- ૧૩૧ *ગાંધીનગર શહેરમાં આજે ૧૫૧ કોરોના પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા...૨૦૦ દર્દીઓએ કોરોનાને મ્હાત આપી...*

સેકટર:-૧-૭
સેકટર:-૨-૮
સેકટર:-૩-૩
સેકટર:-૪-૩
સેકટર:-૫-૩
સેકટર:-૬-૨
સેકટર:-૭-૨
સેકટર:-૮-૧
સેકટર:-૧૨-૩
સેકટર:-૧૩-૧૧
સેકટર:-૧૪-૭
સેકટર:-૧૫-૧
સેકટર:-૧૯-૨
સેકટર:-૨૧-૪
સેકટર:-૨૨-૧
સેકટર:-૨૩-૨
સેકટર:-૨૪-૮
સેકટર:-૨૬-૩
સેકટર:-૨૭-૮
સેકટર:‐૨૮-૩
સેકટર:-૨૯-૭
સેકટર:-૩૦-૧
પાલજ:-૩
જી.ઈ.બી.:-૩
પેથાપુર:-૨
રાંધેજા:-૧
રાયસણ:-૩
રાંદેસણ:-૧૨
સરગાસણ:-૯
કુડાસણ:-૧૭
વાવોલ:-૪
ઈન્દ્રોડા:-૨
સુઘડ:-૪
અમિયાપુર:-૧ *ગાંધીનગર જિલ્લાના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં આજે ૧૬૩ કોરોના પોઝીટીવ કેસ નોંધાયા...૮૩ દર્દીઓને કરાયા ડીસ્ચાર્જ...*

ડભોડા-૨, દશેલા-૧, ધરમપુર-૧, દોલારાણા વાસણા-૪, મોતીપુરા-૧, ભોંયણ રાઠોડ-૧, મોટી આદરજ-૨, સરઢવ-૪, ટીંટોડા-૩, ચંદ્રાલા-૨, છાલા-૧, ગીયોડ-૧, મોટા ચિલોડા-૧, રૂપાલ-૧૦, વાસણ-૪, અડાલજ-૧, આલમપુર-૧, શેરથા-૧, ઉવારસદ-૧, ગોલવંતા-૧, મગોડી-૧, સોનારડા-૨, વલાદ-૧, દહેગામ-૫, જીંડવા-૪, મેઘરાજાના મુવાડા-૧, મિટી માછંગ-૧, નવા થાંબલિયા-૧, પાટો-૧, પીંપળજ-૩, હાથીજણ-૧, ઓતમપુરા-૧, ખાનપુર-૧, લવાડ-૧, રખિયાલ-૩, સામેત્રી-૧, હાલીસા-૧, નાંદોલ-૧, સાણોદા-૨, કલોલ-૧૪, બોરીસણા-૧, જાસપુર-૧, સબાસપુર-૧, વડસર-૨, કરોલી-૩, ખાત્રજ-૧, મોટી ભોંયણ-૪, શેરીસા-૩, વાંસજડા-૨, ધમાસણા-૧, નારદીપુર-૨, વેડા પલીયડ-૨, નાંદોલ-૧, પલોડિયા-૨, સાંતેજ-૨, આરસોડીયા-૪, ધમાસણા-૩, ઓડા-૧, જામળા-૨, પ્રતાપપુરા-૧, સોજા-૧, વાગોસણા-૧, માણસા-૧૧, આજોલ-૧, બાપુપુરા-૧, બિલોદરા-૫, બોરૂ-૧, ફતેહપુરા-૧, ઈટાદરા-૧, ખરણા-૧, અંબોડ-૧, પુંધરા-૩, રીદ્રોલ-૧, ગ્રામભારતી-૧, મંડાલી-૨, પાટણપુરા-૨, વ્યાસ પાલડી-૧ *ગાંધીનગર જિલ્લામાં આજે કુલ ૩૧૪ કેસ નોંધાયા...* ભારત સરકાર, ગુજરાત સરકાર, ગાંધીનગર જીલ્લા વહીવટીતંત્ર તથા ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાની સૂચનાઓ અને વિનંતીનું પાલન કરીને સુરક્ષિત રહીએ...

TejGujarati