કેટલીક વિશેષ ટ્રેનો રદ.
રદ કરવામાં આવેલ વિશેષ ટ્રેનોની વિગતો નીચે મુજબ છે.

ગુજરાત ટેક્નોલોજી બિઝનેસ ભારત સમાચાર


ટ્રેન નંબર 09029/09030- બાન્દ્રા ટર્મિનસ – અમદાવાદ – બાન્દ્રા ટર્મિનસ સુપરફાસ્ટ વિશેષ 1 મે 2021થી આગળની સૂચના સુધી
ટ્રેન નંબર 09249/09248- અમદાવાદ – કેવડિયા – અમદાવાદ જનશતાબ્દી એક્સપ્રેસ 1 મે 2021 થી આગળની સૂચના સુધી
ટ્રેન નંબર 09336- ઇન્દોર – ગાંધીધામ સ્પેશિયલ 2 મે 2021 થી આગળની સૂચના સુધી અને ટ્રેન નંબર 09335 ગાંધીધામ – ઈન્દોર સ્પેશિયલ 3 મે 2021 થી આગળની સૂચના સુધી રદ કરવામાં આવશે.
અમદાવાદની 8 જોડી ટ્રેનો આગળની સૂચના સુધી રદ રહેશે
ટ્રેન નંબર 02009/02010- મુંબઇ-અમદાવાદ-મુંબઇ શતાબ્દી સ્પેશિયલ 3 મે 2021થી આગળની સૂચના સુધી રદ રહેશે.
ટ્રેન નંબર 02931/02932- મુંબઇ-અમદાવાદ-મુંબઈ ડબલ ડેકર સ્પેશિયલ 3 મે 2021થી આગળની સૂચના સુધી રદ રહેશે.
ટ્રેન નંબર 09071/09072- સુરત-મહુવા-સુરત સુપરફાસ્ટ સ્પેશિયલ 5 મે 2021 થી આગળની સૂચના સુધી રદ રહેશે.
ટ્રેન નંબર 09260- ભાવનગર-કોચુવેલી સ્પેશિયલ 4 મે 2021 થી અને ટ્રેન નંબર 09259 કોચુવેલી-ભાવનગર સ્પેશિયલ 6 મે 2021 થી આગળની સૂચના સુધી રદ રહેશે.
ટ્રેન નંબર 09293- બાંદ્રા ટર્મિનસ-મહુઆ સ્પેશિયલ 5 મે 2021 થી અને ટ્રેન નંબર 09294 મહુઆ-બાંદ્રા ટર્મિનસ સ્પેશિયલ 6 મે 2021 થી આગળની સૂચના સુધી રદ રહેશે.
ટ્રેન નંબર 09310-ઇન્દોર-ગાંધીનગર કેપિટલ સ્પેશિયલ 3 મે 2021 થી અને ટ્રેન નંબર 09309 ગાંધીનગર કેપિટલ-ઇન્દોર સ્પેશિયલ 4 મે 2021 થી આગળની સૂચના સુધી રદ
ટ્રેન નંબર 09575-ઓખા-નાથદ્વારા સ્પેશિયલ 5 મે 2021 થી અને ટ્રેન નંબર 09576 નાથદ્વારા-ઓખા સ્પેશિયલ 6 મે 2021 થી આગળની સૂચના સુધી રદ રહેશે.
ટ્રેન નંબર 09579- રાજકોટ-દિલ્હી સરાય રોહિલા સ્પેશિયલ 6 મે 2021 થી અને ટ્રેન નંબર 09580 દિલ્હી સરાય રોહિલા-રાજકોટ સ્પેશિયલ 7 મે 2021 થી આગળની સૂચના સુધી રદ રહેશે.
3 સ્પેશિયલ ટ્રેનોના કેટલાક સ્ટેશનો પર હોલ્ટ રદ
ત્રણ ટ્રેનોના તેમના રૂટના કેટલાક સ્ટેશનો પરનો હોલ્ટ પાછો લેવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. આ ટ્રેનો તેમની સામે બતાવેલ તારીખથી ઉપરોક્ત સ્ટેશનો પર રોકાશે નહી.
ડિવિઝનલ રેલ્વે મેનેજર દિપક કુમાર ઝાના જણાવ્યા મુજબ હોલ્ટની વાપસીની વિગતો નીચે મુજબ છે.
3 સપ્ટેમ્બર, 2021 થી કોઇમ્બતુર થી ઉપડતી ટ્રેન નંબર 06614 કોઈમ્બતુર – રાજકોટ સ્પેશિયલ બોઇસર સ્ટેશન પર રોકાશે નહી.
4 સપ્ટેમ્બર, 2021 થી પુણે થી ઉપડતી ટ્રેન નંબર 01050 પુણે – અમદાવાદ સ્પેશિયલ દહાનુ રોડ અને વલસાડ સ્ટેશન પર રોકાશે નહી.
6 સપ્ટેમ્બર, 2021 થી પુણે થી ઉપડતી ટ્રેન નંબર 01192 પુણે – ભુજ સ્પેશિયલ દહાનુ રોડ સ્ટેશન પર રોકાશે નહી.

TejGujarati