બોડી બિલ્ડર ( મિસ્ટર ઈન્ડિયા ) જગદીશ લાડનું કોરોનાને કારણે નિધન.

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ટેક્નોલોજી ભારત મનોરંજન સમાચાર

બોડી બિલ્ડર ( મિસ્ટર ઈન્ડિયા ) જગદીશ લાડનું કોરોનાને કારણે નિધન.

TejGujarati