*કયા 20 શહેરોમાં રાત્રી કરફ્યુ રહેશે*

કલા સાહિત્ય ગુજરાત ધાર્મિક બિઝનેસ ભારત સમાચાર

*કયા 20 શહેરોમાં રાત્રી કરફ્યુ રહેશે*

*અમદાવાદ*
*વડોદરા*
*સુરત*
*રાજકોટ*
*જૂનાગઢ*
*જામનગર*
*ગાંઘીનગર*
*ભાવનગર*
*આણંદ*
*નડિયાદ*
*મહેસાણા*
*મોરબી*
*દાહોદ*
*ગોઘરા*
*પાટણ*
*ભૂજ*
*ગાંઘીઘામ*
*ભરૂચ*
*અમરેલી*
*સુરેન્દ્રનગર*

TejGujarati