ગાંધીનગર મહાનગર પાલિકાની ચૂંટણી ભાજપે ઉમેદવાર જાહેર કર્યા. જુઓ સંપૂર્ણ વિગતો.

ઓટોમોબાઇલ ગુજરાત ટેક્નોલોજી ભારત સમાચાર

ગાંધીનગર મહાનગર પાલિકાની ચૂંટણી ભાજપે ઉમેદવાર જાહેર કર્યા.

TejGujarati