? *કોરોના ન્યૂઝ અપડેટ* ? (તા.:- ૩૦/૩/૨૦૨૧) *ગુજરાત રાજ્યમાં કોરોનાના આજે મોટા વધારા સાથે નોંધાયેલ કેસોની વિગત…* નવા કેસ:- ૨,૨૧૦ ડીસ્ચાર્જ:- ૧,૯૨૮ મૃત્યુ:- ૧૦.

કલા સાહિત્ય ગુજરાત ધાર્મિક બિઝનેસ ભારત મનોરંજન સમાચાર

? *કોરોના ન્યૂઝ અપડેટ* ?

(તા.:- ૩૦/૩/૨૦૨૧)

*ગુજરાત રાજ્યમાં કોરોનાના આજે મોટા વધારા સાથે નોંધાયેલ કેસોની વિગત…*

નવા કેસ:- ૨,૨૧૦
ડીસ્ચાર્જ:- ૧,૯૨૮
મૃત્યુ:- ૧૦

*ગાંધીનગર શહેરમાં આજે પણ વધારા સાથે ૨૬ કોરોના પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા…*

સેકટર:-૧-૧
સેકટર:-૫-૧
સેકટર:-૭-૫
સેકટર:-૮-૧
સેકટર:-૯-૨
સેકટર:-૧૪-૩
સેકટર:-૨૦-૨
સેકટર:-૨૧-૨
સેકટર:-૨૨-૨
સેકટર:-૨૩-૨
સેકટર:-૨૫-૧
સેકટર:-૨૯-૨
જી.ઈ.બી.:-૧
પાલજ:-૧

*ગાંધીનગર જિલ્લાના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં આજે વધુ ૨૫ કોરોના પોઝીટીવ કેસ નોંધાયા…*

લવાડ-૧, સાંપા-૨, ટીંટોડા-૧, વાવોલ-૧, ડભોડા-૧, રાંધેજા-૧, કુડાસણ-૮, રાયસણ-૧, સુઘડ-૧, સરગાસણ-૧, કલોલ-૧, સબાસપુર-૧, ડિંગુચા-૧, ઈટાદરા-૧, ખરણા-૧, રીદ્રોલ-૨

*ગાંધીનગર જિલ્લામાં આજે પણ મોટા વધારા સાથે કુલ ૫૧ કેસ નોંધાયા…*

ભારત સરકાર, ગુજરાત સરકાર, ગાંધીનગર જીલ્લા વહીવટીતંત્ર તથા ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાની સૂચનાઓ અને વિનંતીનું પાલન કરીને સુરક્ષિત રહીએ…

TejGujarati