? ” ન્યૂઝ અપડેટ* ? (તા.:- ૨૪/૩/૨૦૨૧) *ગુજરાત રાજ્ય માં કોરોના ના આજે વધારા સાથે નોંધાયેલ કેસોની વિગત….* નવા કેસ:- ૧,૭૯૦ ડીસ્ચાર્જ:-૧,૨૭૭ મૃત્યુ:- ૮

કલા સાહિત્ય ગુજરાત ટેક્નોલોજી બિઝનેસ ભારત સમાચાર

? ” ન્યૂઝ અપડેટ* ?

(તા.:- ૨૪/૩/૨૦૨૧)

*ગુજરાત રાજ્ય માં કોરોના ના આજે વધારા સાથે નોંધાયેલ કેસોની વિગત….*

નવા કેસ:- ૧,૭૯૦
ડીસ્ચાર્જ:-૧,૨૭૭
મૃત્યુ:- ૮

*ગાંધીનગર શહેરમાં સતત વધતા આંકની રફતાર જારી.. આજે પણ ૨૧ કોરોના પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા*
સેકટર:-૨-૨ સેકટર:-૩-૩ સેકટર:-૪-૩ સેકટર:-૭-૧ સેકટર:-૧૨-૧ સેકટર:-૧૩-૧ સેકટર:-૨૩-૧
સેકટર:-૨૪-૧ સેકટર:-૨૬-૧ સેકટર:-૨૭-૨ સેકટર:-૨૯-૨
સેકટર:-૩૦-૧
જી.ઈ.બી.:-૨ *ગાંધીનગર જિલ્લાના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં આજે પણ વધુ ૧૮ કોરોના પોઝીટીવ કેસ નોંધાયા..*
કુડાસણ-૬,વાવોલ-૨,ભાટ-૧,અડાલજ-૧,રાંદેસણ-૨, રાયસણ-૧,સરગાસણ-૩, દહેગામ, બહિયલ-૧, કલોલ, સાંતેજ-૧, *ગાંધીનગર જિલ્લામાં આજે પણ વધારા સાથે કુલ ૩૯ કેસ નોંધાયા..*

ભારત સરકાર, ગુજરાત સરકાર, ગાંધીનગર જીલ્લા વહીવટીતંત્ર તથા ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાની સૂચનાઓ અને વિનંતીનું પાલન કરીને સુરક્ષિત રહીએ…

TejGujarati