? કોરોના ન્યૂઝ અપડેટ* ? (તા.:- ૧૭/૩/૨૦૨૧) *ગુજરાત રાજ્ય માં કોરોના ના આજે નોંધાયેલ કેસોની વિગત..કેસમાં મોટા વધારાથી ચિંતા જારી. આરોગ્ય તંત્રને સચેત રહેવા રાજ્ય સરકારનો આદેશ..* નવા કેસ:- ૧,૧૨૨ ડીસ્ચાર્જ:-૭૭૫ મૃત્યુ:- ૩

આંતરરાષ્ટ્રીય કલા સાહિત્ય ગુજરાત બિઝનેસ ભારત મનોરંજન

? કોરોના ન્યૂઝ અપડેટ* ?

(તા.:- ૧૭/૩/૨૦૨૧)

*ગુજરાત રાજ્ય માં કોરોના ના આજે નોંધાયેલ કેસોની વિગત..કેસ માં મોટા વધારાથી ચિંતા જારી આરોગ્ય તંત્રને સચેત રહેવા રાજ્ય સરકાર નો આદેશ..*

નવા કેસ:- ૧,૧૨૨
ડીસ્ચાર્જ:-૭૭૫
મૃત્યુ:- ૩

*ગાંધીનગર શહેરમાં સતત વધતા આંક સાથે આજે ૧૪ કોરોના પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા*
સેકટર:-૩-૧ સેકટર:-૪-૧ સેકટર:-૫-૩ સેકટર:-૬-૨ સેકટર:-૭-૧ સેકટર:-૨૨-૧ સેકટર:-૨૭-૩ સેકટર:-૨૮-૨ *ગાંધીનગર જિલ્લાના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં આજે ૧૦ કોરોના પોઝીટીવ કેસ નોંધાયા..* કુડાસણ-૩,લવારપુર-૧, છાલા-૧,અડાલજ-૧, રાંદેસણ-૧,સરગાસણ-૧, કલોલ,છત્રાલ-૧, માણસા,આજોલ-૧. *ગાંધીનગર જિલ્લામાં આજે કુલ ૨૪ કેસ નોંધાયા..*

ભારત સરકાર, ગુજરાત સરકાર, ગાંધીનગર જીલ્લા વહીવટીતંત્ર તથા ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાની સૂચનાઓ અને વિનંતીનું પાલન કરીને સુરક્ષિત રહીએ…

TejGujarati