નરેદ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં દર્શકો વગર યોજાશે મેચ. કોરોનાની વકરતી પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખી નિર્ણય દર્શકો વગર યોજાશે T20 મેચ

કલા સાહિત્ય ગુજરાત ધાર્મિક ભારત સમાચાર

નરેદ્ર મોદી

સ્ટેડિયમમાં

દર્શકો વગર

યોજાશે મેચ

કોરોનાની વકરતી પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખી નિર્ણય

દર્શકો વગર યોજાશે T20 મેચ

TejGujarati