કોરોનાની સ્થિતિને ધ્યાને રાખી Gujarat Cricket Association નો નિર્ણય..

ગુજરાત ધાર્મિક ભારત મનોરંજન સમાચાર

કોરોનાની સ્થિતિને ધ્યાને રાખી Gujarat Cricket Association નો નિર્ણય.. Narendra Modi Stadium માં કુલ ક્ષમતાના 50% દર્શકોને જ બેસાડાશે.

TejGujarati