#ગુજરાત ગુજરાત હાઇકોર્ટનો મહત્વનો ચુકાદો રાજ્યની તમામ શાળાઓમાં ફાયર સેફટી હોવી જરૂરી રાજ્યમાં હજી પણ 5199 શાળાઓમાં ફાયર સેફટી નથી

ગુજરાત ટેક્નોલોજી ભારત મનોરંજન સમાચાર

#ગુજરાત
ગુજરાત હાઇકોર્ટનો મહત્વનો ચુકાદો
રાજ્યની તમામ શાળાઓમાં ફાયર સેફટી હોવી જરૂરી
રાજ્યમાં હજી પણ 5199 શાળાઓમાં ફાયર સેફટી નથી
શાળાઓમાં બાળકો, શિક્ષકો અને સ્ટાફ માટે ફાયરની સુવિધા હોવી જરૂરી
શાળામાં ફાયર સેફટી નહીં હોય તો હાઇકોર્ટ શાળાની મંજૂરી રદ્દ કરશ

TejGujarati