નર્મદા બિટીપી કોંગ્રેસના હાથમાંથી જિલ્લા પંચાયતની સત્તા સરકી ગઈ. ભાજપ બમ્પર બહુમતિ જિલ્લા પંચાયત કુલ બેઠક 22 ભાજપ 15 જીત તરફ. કોંગ્રેસ માત્ર 4 અને બિટીપી 1 જ સીટ પર આગળ.

કલા સાહિત્ય ગુજરાત બિઝનેસ ભારત મનોરંજન સમાચાર

#નર્મદા
બિટીપી કોંગ્રેસના હાથમાંથી જિલ્લા પંચાયતની સત્તા સરકી ગઈ
ભાજપ બમ્પર બહુમતિ
જિલ્લા પંચાયત કુલ બેઠક 22
ભાજપ 15 જીત તરફ
કોંગ્રેસ માત્ર 4
અને બિટીપી એક જ સીટ પર આગળ

TejGujarati