સુરત જીલ્લા પંચાયતનાં સતત 17 વર્ષ સુધી પ્રમુખ રહેનાર દલિતો આદિવાસીઓ ના મસીહા એવા શ્રી સહેદવ ભાઈ ચૌધરીનું ટુંકી માંદગી બાદ નિધન..

કલા સાહિત્ય ગુજરાત બિઝનેસ ભારત સમાચાર

સુરત જીલ્લા પંચાયતનાં સતત 17 વર્ષ સુધી પ્રમુખ રહેનાર દલિતો આદિવાસીઓ ના મસીહા એવા શ્રી સહેદવ ભાઈ ચૌધરીનું ટુંકી માંદગી બાદ નિધન..

TejGujarati