બ્રેક્રિગ મુખ્યમંત્રીના શહેરમાં ભાજપની બલ્લે બલ્લે રાજકોટમાં ભાજપનો 24 બેઠક પર વિજય પ્રથમ રાઉન્ડની તમામ બેઠકો ભાજપના ફાળે કોંગ્રેસનો ફરી કડુસલો. 6 વોર્ડની તમામ બેઠકો પર કમળ ખીલ્યું.

કલા સાહિત્ય ગુજરાત બિઝનેસ ભારત સમાચાર

બ્રેક્રિગ
મુખ્યમંત્રીના શહેરમાં ભાજપની બલ્લે બલ્લે
રાજકોટમાં ભાજપનો 24 બેઠક પર વિજય
પ્રથમ રાઉન્ડની તમામ બેઠકો ભાજપના ફાળે
કોંગ્રેસનો ફરી કડુસલો
6 વોર્ડની તમામ બેઠકો પર કમળ ખીલ્યું

TejGujarati