નરોડા ખાતે અરિહંત પરિવાર દ્વારા નિમેષ જૈન અને જગદીશ વાઘેલાનાં પ્રયાસથી શરૂ થયું રખડતા જાનવરો માટે દવાખાનું.

ગુજરાત ટેક્નોલોજી બિઝનેસ ભારત મનોરંજન સમાચાર

નરોડા ખાતે અરિહંત પરિવાર દ્વારા નિમેષ જૈન અને જગદીશ વાઘેલાનાં પ્રયાસથી શરૂ થયું રખડતા જાનવરો માટે દવાખાનું.

TejGujarati