અમદાવાદના જીવન ઉદય ફાઉન્ડેશન અને બાપાસીતારામ ગ્રુપ દ્વારા જીવદયા પક્ષી બચાવવા માટે દુષ્યંત ભટ્ટ તેમજ સુરેશ રાજપૂત દ્વારા ઉમદા કાર્ય કરવામાં આવ્યું.

ગુજરાત ભારત સમાચાર

અમદાવાદના જીવન ઉદય ફાઉન્ડેશન અને બાપાસીતારામ ગ્રુપ દ્વારા જીવ દયા પક્ષી બચાવવા માટે દુષ્યંત ભટ્ટ તેમજ સુરેશ રાજપૂત દ્વારા ઉમદા કાર્ય કરવામાં આવ્યું.

TejGujarati
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •