32 વર્ષ થી રાયપુરના એક જ ધાબા પર ૧૫ મીત્રો અને તેમના ફેમીલી ઉત્તરાયણ હજી પણ એક સાથે ઉજવે છે.

કલા સાહિત્ય ગુજરાત બિઝનેસ ભારત મનોરંજન સમાચાર

32 વર્ષ થી રાયપુરના એક જ ધાબા પર ૧૫ મીત્રો અને તેમના ફેમીલી ઉત્તરાયણ હજી પણ એક સાથે ઉજવે છે. જેની આજે પણ ઉજવણી કરવામાં આવી હતી.

TejGujarati