*બ્રેકીંગ ન્યૂઝ* ગુજરાતમાં બર્ડફ્લૂનો પહેલો કેસ- સૂત્ર ભોપાલ મોકલાયેલો રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવ્યો. માણાવદરમાં નોંધાયો ગુજરાતનો પ્રથમ કેસ જૂનાગઢના માણાવદરનો રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવ્યાના અહેવાલ.

સમાચાર

*બ્રેકીંગ ન્યૂઝ*
ગુજરાતમાં બર્ડફ્લૂનો પહેલો કેસ- સૂત્ર
ભોપાલ મોકલાયેલો રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવ્યો
માણાવદરમાં નોંધાયો ગુજરાતનો પ્રથમ કેસ
જૂનાગઢના માણાવદરનો રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવ્યાના અહેવાલ

TejGujarati