ગાંધીનગર ખાતે ટ્રેકિંગ કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું

કલા સાહિત્ય ગુજરાત ટેક્નોલોજી બિઝનેસ ભારત મનોરંજન રમત જગત લાઇફ સ્ટાઇલ સમાચાર

ગાંધીનગર ખાતે ટ્રેકિંગ કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.
Adventure Paradise ના સૌજન્યથી, કોવિડ ૧૯ ની ગાઇડલાઇનનું પાલન કરીને આ ટ્રેકિંગ કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. અને સાહસિક યુવામિત્રોએ ઉત્સાહ પૂર્વક આ ટ્રેકમાં ભાગ લીધો હતો.

advantureparadise

TejGujarati