ઈસરો દેશના નવા દૂરસંદેશા વ્યવહાર ઉપગ્રહ CMS-વનને PSLV-50 રોકેટની મદદથી આજે બપોરે 3 વાગીને 41 મિનિટે અવકાશમાં તરતો મૂકશે.

ગુજરાત ભારત સમાચાર

ઈસરો દેશના નવા દૂરસંદેશા વ્યવહાર ઉપગ્રહ CMS-વનને PSLV-50 રોકેટની મદદથી આજે બપોરે 3 વાગીને 41 મિનિટે અવકાશમાં તરતો મૂકશે.

TejGujarati