ગાંધીનગર. – વિધાનસભા જાહેર હિસાબ સમિતિની બેઠક, બેઠકમાં તમામ વિભાગના ઉચ્ચ અધિકારી હાજર, આગામી બજેટ સત્રને લઈને બેઠકમાં ચર્ચા,

ગુજરાત ટેક્નોલોજી ભારત સમાચાર

ગાંધીનગર

વિધાનસભા જાહેર હિસાબ સમિતિની બેઠક,

બેઠકમાં તમામ વિભાગના ઉચ્ચ અધિકારી હાજર,

આગામી બજેટ સત્રને લઈને બેઠકમાં ચર્ચા,

તમામ વિભાગ ચાલુ વર્ષમાં થયેલા ખચ રજૂ કરશે,

વિભાગ પ્રમાણે નવા બજેટમાં સુધારા વધારા મુદ્દે ચર્ચા,

TejGujarati