અમદાવાદ માધુપુરા વિસ્તારમાં એસિડ એટેકની ઘટના બની એક સાથે 3 બાળકો ઉપર એસિડ એટેક થયો કૌટુંબિક ઝઘડાંનાં કારણે કાકાના દીકરાએ એસિડ ફેક્યો. ૨ બાળકીઓ અને એક બાળક સહિત ૩ ઉપર એસિડ એટેક.

સમાચાર

અમદાવાદ
માધુપુરા વિસ્તારમાં એસિડ એટેક ની ઘટના બની
એક સાથે 3 બાળકો ઉપર એસિડ એટેક થયો
કૌટુંબિક ઝઘડાં નાં કારણે કાકાના દીકરા એ એસિડ ફેક્યો
૨ બાળકીઓ અને એક બાળક સહિત ૩ ઉપર એસિડ એટેક.

TejGujarati