ગુજરાત સરકારનો મહત્વનો નિર્ણય…કમોસમી વરસાદને કારણે ખેડૂતોને થયેલ નુકસાનીનું વળતર ચૂકવાશે…નુકસાનીનો સર્વે હાથ ધરી વળતર આપવામાં આવશે.

ગુજરાત ટેક્નોલોજી બિઝનેસ ભારત સમાચાર

ગુજરાત સરકારનો મહત્વનો નિર્ણય…
કમોસમી વરસાદને કારણે ખેડૂતોને થયેલ નુકસાનીનું વળતર ચૂકવાશે…
નુકસાનીનો સર્વે હાથ ધરી વળતર આપવામાં આવશે….

TejGujarati