ક્ચ્છ: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની આગામી ક્ચ્છ મુલાકાતનો મામલો.ધોરડોને જોડતા ખાવડાથી નરા જતા માર્ગને બે દિવસ માટે કરાયો ડાયવર્ડ.

સમાચાર

ક્ચ્છ

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની આગામી ક્ચ્છ મુલાકાતનો મામલો

ધોરડોને જોડતા ખાવડાથી નરા જતા માર્ગને બે દિવસ માટે કરાયો ડાયવર્ડ

વડાપ્રધાન સહિતના મહાનુભવોની સુરક્ષા-સલામતી માટે વહીવટી તંત્રએ માર્ગ કર્યો બંધ

વૈક્લિપ રીતે બીજા માર્ગ પર વાહનવ્યવહાર ડાયવર્ટ કરાયો

સ્થાનિક તેમજ રણ ઉત્સવમાં આવતા પ્રવાસીઓ માર્ગ પરથી કરે છે અવરજવર

TejGujarati