લો, હવે જાહેરમાં માસ્ક પહેર્યા વિના નીકળ્યા તો *રૂપિયા 1000નો* દંડ લાગશે ! આ જ વાત ઉપર ગુજરાતના નામી શાયરોની માફી સાથે આ મુશાયરો સાંભળો…

ગુજરાત ટેક્નોલોજી બિઝનેસ ભારત સમાચાર

??????

લો, હવે જાહેરમાં માસ્ક પહેર્યા વિના નીકળ્યા તો *રૂપિયા 1000નો* દંડ લાગશે ! આ જ વાત ઉપર ગુજરાતના નામી શાયરોની માફી સાથે આ મુશાયરો સાંભળો…

????

*બુકાની બાંધી ફરનારાનું*

*આ નગર છે દોસ્તો,*

*બુકાની ખોલીને ચાલું*

*તો દંડ હજારનો લાગે છે !*

(માફી : મનોજ ખંડેરીયા)

????

*રસીદ ફાટ્યા પછી*

*એટલું સમજાય છે,*

*ચહેરાની કિંમત નથી*

*કેવળ માસ્કથી બચાય છે !*

(માફી : રાજેન્દ્ર શુક્લ)

????

*મારી હસ્તી મારી સામે*

*એ રીતે હણાઈ ગઈ,*

*છતે ઉઘાડે ચહેરે*

*રસીદ એક કપાઈ ગઈ !*

(માફી : ઓજસ પાલનપુરી)

????

*બધો આધાર છે*

*હવાલદારના જોવા પર,*

*સસ્તામાં નથી મળતા*

*માસ્ક પહેર્યાના પુરાવા !*

(માફી : મરીઝ)

????

*જઈ શકું હું કઈ રીતે*

*માસ્કને ‘પહેર્યા’ વગર,*

*નગ્નતાનો દંડ છે*

*આજે કંઈક હજાર ઉપર !*

(માફી : મનહર મોદી)

????

*તફાવત એ જ છે તારા*

*અને મારા વિશે, પોલીસ,*

*તું રસીદો ફાડે છે*

*હું મારું ખિસ્સું સાંધુ છું !*

(માફી : અમૃત ઘાયલ)

????

*લુંટાયા બેફામ સૌ મારા*

*નગરમાં એ જ કારણથી,*

*હતો મારો જ ચહેરો*

*ને મારી બુકાની નહોતી !*

(માફી : બેફામ)

????

*માસ્કને ઇસ્ત્રી કરી*

*મેં સાચવી રાખ્યા ’તા*

*ક્યાંક અણધાર્યા પ્રસંગે*

*મોં છુપાવવાનું થાય તો !*

(માફી : અનિલ ચાવડા)

???

મન્નુ શેખચલ્લી

TejGujarati