સાઇકો કિલર દિલીપ દેવલની મધ્યપ્રદેશ પોલીસ દ્વારા કરવામાં આવ્યું એનકાઉન્ટર. દાહોદમાં દિલીપે ત્રણ જણની હત્યા કરી હતી

ઓટોમોબાઇલ ગુજરાત ટેક્નોલોજી ભારત રાજનીતિ સમાચાર

સાઇકો કિલર દિલીપ દેવલની મધ્યપ્રદેશ પોલીસ દ્વારા કરવામાં આવ્યું એનકાઉન્ટર. દાહોદમાં દિલીપે ત્રણ જણની હત્યા કરી હતી

TejGujarati