બ્રેકિંગ ન્યૂઝ: માસ્ક ન પહેરવા મુદ્દે ગુજરાત હાઇકોર્ટનો મોટો નિર્ણય માસ્ક વિના નીકળતા લોકોને કોમ્યુનિટી સેવાની સોપાશે જવાબદારી આવા લોકોએ પાંચથી છ કલાક કોવિડ સેન્ટરમાં કરવી પડશે કોમ્યુ.સેવા

સમાચાર

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ:
માસ્ક ન પહેરવા મુદ્દે ગુજરાત હાઇકોર્ટનો મોટો નિર્ણય
માસ્ક વિના નીકળતા લોકોને કોમ્યુનિટી સેવાની સોપાશે જવાબદારી
આવા લોકોએ પાંચથી છ કલાક કોવિડ સેન્ટરમાં કરવી પડશે કોમ્યુ.સેવા

TejGujarati