*અમદાવાદમાં સળંગ છેલ્લા દસ વરસથી ક્રાફટ ઓફ આર્ટ દ્વારા આયોજીત વોટર ફેસ્ટિવલની ફ્રી ઇવેન્ટમાં જોડાવવા માટે નીચે આપેલી લીંકમાં ફક્ત રજીસ્ટ્રેશન કરવાનું રહેશે.*

સમાચાર

*અમદાવાદમાં સળંગ છેલ્લા દસ વરસથી ક્રાફટ ઓફ આર્ટ દ્વારા આયોજીત વોટર ફેસ્ટિવલની ફ્રી ઇવેન્ટમાં જોડાવવા માટે નીચે આપેલી લીંકમાં ફક્ત રજીસ્ટ્રેશન કરવાનું રહેશે.*

Greetings !! Join Water Festival 2020 at Adalaj ni Vav Sunday, 6 December 2020 6.30 pm Watch this show for free on BookMyShow online https://in.bookmyshow.com/events/crraft-of-arts-water-festival/ET00301068

TejGujarati