કોરોનાની આજની પરિસ્થિતિ.

સમાચાર

આરોગ્ય વિભાગની પરિણામલક્ષી કામગીરીના પરિણામે રાજયમાં સાજા થવાનો દર.90.93%.

અત્યાર સુધીમાં રાજયભ૨માં કુલ ૧,૮૭,૯૬૯ દર્દીઓએ કોરોનાની મ્હાત આપી.

રાજ્યમાં આજે ડોવિડ -૧૯ માં ૧,૫૨૩ દર્દીઓ સાજા થયા. ૨ાજયમા આજે ૧,૪૯૮ નવા દર્દીઓ નોંધાયા..

TejGujarati