ઇસનપુર વિસ્તારમાં કડક કર્ફ્યુનો અમલ ઇસનપુર પી આઈ જે એમ સોલંકી પી.એસ.આઇ કે. એમ ચાવડા તથા સ્ટાફની પ્રશંસનીય કામગીરી

સમાચાર

ઇસનપુર વિસ્તારમાં કડક કર્ફ્યુનો અમલ ઇસનપુર પી આઈ જે એમ સોલંકી પી.એસ.આઇ કે. એમ ચાવડા તથા સ્ટાફની પ્રશંસનીય કામગીરી.

TejGujarati