અમદાવાદમાં કેટલીક ખાનગી કોરોના ડેઝીગ્નેટેડ હોસ્પિટલમાં જરૂર ન હોય તો પણ ફોન કરી પેશન્ટને દાખલ કરી પથારી ભરાયેલી બતાવવાની પ્રવૃત્તિ ધ્યાને આવતાં કોવિડ ઈન્ચાર્જ ACS રાજીવકુમાર ગુપ્તાએ લાલ આંખ કરી છે…

સમાચાર

અમદાવાદમાં કેટલીક ખાનગી કોરોના ડેઝીગ્નેટેડ હોસ્પિટલમાં જરૂર ન હોય તો પણ ફોન કરી પેશન્ટને દાખલ કરી પથારી ભરાયેલી બતાવવાની પ્રવૃત્તિ ધ્યાને આવતાં કોવિડ ઈન્ચાર્જ ACS રાજીવકુમાર ગુપ્તાએ લાલ આંખ કરી છે…

TejGujarati
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •