ગઝલ : “હશે” – © પૂર્વી ભટ્ટ શુકલ,અમદાવાદ.

સમાચાર
ગઝલ : “હશે”
વેદનાઓ એમ ના મળતી હશે,
એ મને પણ પ્રીત તો કરતી હશે!
લાખ દુઃખો મેં જીવનભર છે સહયાં,
લાશ દરિયે એટલે તરતી હશે.
પીડ મારી હું નથી દર્શાવતી,
શબ્દ સૃષ્ટિ વાંચીને રડતી હશે?
એ હિસાબો કર્મના નક્કી હશે!
ભાગ્યરેખા શું કદી છળતી હશે?
વાહવાહી જ્યાં મળી સમજાયું ત્યાં,
વેદનાને આ કલમ વરતી હશે !!
© પૂર્વી ભટ્ટ શુકલ,અમદાવાદ
TejGujarati
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •