ડાંગ, લીમડી, મોરબી, કપરાડા, ધારી, અબડાસામાં ભાજપ જ્યારે કરજણમાં કૉંગ્રેસ આગળ

સમાચાર

ડાંગ, લીમડી, મોરબી, કપરાડા, ધારી, અબડાસામાં ભાજપ જ્યારે કરજણમાં કૉંગ્રેસ આગળ

TejGujarati